Konkurs satyryczny „O Statuetkę Stolema” 2021

satyra satyrycy konkursy satyryczne Gniewino

Regulamin XVI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O Statuetkę Stolema” 2021

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie (dalej: „Organizator”). Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej: https://ckstib.naszgok.pl oraz na podstronie Sadurski.com, którą czytasz.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

§2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest
 • propagowanie literatury satyrycznej,
 • zachęcenie osób uzdolnionych literacko do działań twórczych,
 • wyłowienie talentów literackich,
 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
 • stworzenie wydarzenia literackiego,
 • spotkanie laureatów podczas rozdania nagród, na tzw. gali konkursu.
 1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Z zastrzeżeniem pkt 3.2, w konkursie mogą wziąć udział:
 • pełnoletni autorzy zrzeszeni w związkach twórczych,
 • pełnoletni autorzy niezrzeszeni,

zwani dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”.

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
 1. pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe,
 2. osoby najbliższe członków Komisji Konkursowej.
 1. Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są członkowie organów Organizatora, a także osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub wykonujące inne czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, albo innej umowy cywilnoprawnej.
 2. Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik Konkursu może przysłać jedną pracę lub jeden zestaw utworów literacko-satyrycznych w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce , w tym m.in. politycznej, obyczajowej, itp.
  1. Niezależnie od formy literackiej objętość całej pracy konkursowej nie powinna przekraczać 3 stron znormalizowanego wydruku formatu A4.
  2. Każda praca powinna być czytelnie oznaczona wybranym godłem (pseudonimem). Nie należy używać własnych nazwisk do oznaczenia pracy konkursowej.
  3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane (w tym w sieci Internet), których autorem jest osoba zgłaszająca.
  4. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  5. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Prace należy złożyć do dnia 5 listopada 2021 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
z dopiskiem: „Konkurs satyryczny”.

 1. Praca nadesłana na Konkurs w formie papierowej musi spełniać następujące warunki:
  1. praca konkursowa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu,
  2. utwór/utwory w 4 egzemplarzach – pogrupowane w komplety, należy opatrzyć wyłącznie wybranym godłem (pseudonimem),
  3. do pracy konkursowej/zestawu/ należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą wypełniony i podpisany formularz Karty Zgłoszenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu),
  4. Brak dołączonej wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia dyskwalifikuje pracę konkursową.
 2. Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików nazwanych przybranym godłem na adres e-mail: gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego.
 3. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje pracy.
 4. Organizator nie zwraca prac papierowych oraz nośników elektronicznych. Zgłoszenie udziału w Konkursie i przesłanie egzemplarza utworu jest równoznaczne z przeniesieniem własności egzemplarza utworu lub nośnika, na którym utwór został zapisany, nieodpłatnie na Organizatora.
 5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału i zostaną zdyskwalifikowane.

§6. PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Wszyscy uczestnicy, podpisując formularz zgłoszeniowy, zobowiązują się do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,
  2. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji,
  3. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy,
  4. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
  5. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu, Organizatora oraz Gminy Gniewino.
 3. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe nastąpi nieodpłatnie.
 4. Umowa licencyjna na korzystanie z utworów będzie obejmować zobowiązanie się autora do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy nadesłanej w ramach konkursu. Organizator zobowiąże się jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy.
 5. Autor w umowie licencyjnej złoży zgodne z prawdą oświadczenie, że korzystanie z pracy nadesłanej w ramach konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.
 6. Autorowi pracy konkursowej przysługuje prawo odstąpienia od umowy licencyjnej za wypowiedzeniem z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.

§7. NAGRODY

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody:
 • nagrody finansowe (pula nagród do podziału wynosi 4 tys. zł brutto),
 • w przypadku nagrody/wyróżnienia wyłącznie w formie wydruku wyróżnionej pracy w almanachu pokonkursowym laureat otrzyma dyplom i almanach pokonkursowy bez gratyfikacji finansowej,
 • almanach pokonkursowy oraz dyplom/wyróżnienie – każdy laureat.
 1. O wysokości i sposobie podziału nagród ostatecznie decyduje jury konkursu wraz z Organizatorem.
 2. Nagroda za zajęcie miejsc i wyróżnień przysługuje w liczbie sztuk 1 za każde zajęte miejsce, niezależnie od liczby osób (współautorów), które będą uczestniczyły w przygotowaniu nagodzonej pracy.

§8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową (jury konkursu).
 2. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:
  1. oryginalność i twórczy charakter utworu,
  2. poprawność stylistyczna i językowa,
  3. bogactwo języka.
 3. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§9. WYNIKI KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w III dekadzie listopada 2021 r. na stronie internetowej ckstib.naszgok.pl.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Organizator organizuje galę wręczenia nagród, która odbędzie się na początku grudnia 2021 r. (wstępnie 4 grudnia 2021 r.).
 4. Laureaci konkursu przyznane nagrody finansowe, almanachy pokonkursowe i dyplomy winni odebrać podczas Gali Satyry osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.
 5. Nagrody finansowe nie będą wysyłane pocztą, ani też przekazywane na konta bankowe laureatów.
 6. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt organizatora (wg stawek PKP lub PKS – należy zachować bilety). Zwrot kosztów dotyczy obszaru kraju. Organizator zapewnia też laureatom nocleg) 1 doba hotelowa).
 7. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagród określonych w §7.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych, z powodu błędnego wpisania adresu lub innych podobnych okoliczności niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
 6. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 63 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl, w godzinach pracy Organizatora.

§11. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, reprezentowane przez Dyrektora CKSTiB w Gniewinie.
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email inspektorodo@gniewino.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia XVI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O statuetkę Stolema”, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w „Karcie zgłoszenia” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  1. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
  2. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
  3. opublikowanie informacji o laureatach,
  4. archiwizację dokumentów.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe i wizerunek uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią w szczególności przepisy niżej wymienionych aktów prawnych:
  1. art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  2. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych w zakresie organizacji XVI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O statuetkę Stolema”, w szczególności jednostkom organizacyjnym gminy Gniewino zajmującym się promocją gminy, usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe, organowi założycielskiemu.
 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników konkursu, dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z udzieloną licencją niewyłączną.
 2. Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia.
 3. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 5. Podanie Administratorowi danych osobowych w załączniku nr 1 do regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O statuetkę Stolema” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu XVI Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „O statuetkę Stolema”

KARTA ZGŁOSZENIA

do XVI Ogólnopolskiego Konkursu

Satyrycznego „O statuetkę Stolema” [2021]

Godło/pseudonim:……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania/korespondencyjny…………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………..

Adres poczty email: …………………….……………………………………….………………………..

Opis dotychczasowych osiągnięć twórczych/opcjonalnie/ ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Załączniki :

Nośniki elektroniczne prac …………………. ; ………………….

(ilość nośników) (rodzaj)

Informacja o wysłaniu prac na adres e-mail organizatora: TAK /NIE*

__________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y,

………………….…………………………………………………………………………………………….

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku. Zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji wyłącznie w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotekę w Gniewinie.

.……………………………..……………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)